Tussen Schoolse Opvang (TSO)

 

De kinderen kunnen tussen de middag op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag gebruik maken van de tussenschoolse opvang. Deze opvang wordt door ons zelf georganiseerd m.b.v. gekwalificeerde ouders.

Met een vooraf gekochte weekkaart à € 7 of een vooraf gekochte vierwekenkaart à € 24 worden de financiën geregeld. U kunt de weekkaart of vierwekenkaart bij juf Yolanda halen of betalen via de ouderfondsrekening. U maakt dan het bedrag over en vermeldt de naam van uw kind.

 

Ouderfonds Narcis-Querido

NL40 INGB 0005 1008 21

 

Voor de voor-, tussen- en naschoolse opvang (BSO) heeft AWBR voor al haar scholen kaders opgesteld met als uitgangspunt dat die opvang voldoet aan de wettelijke eisen. De Narcis-Querido handelt volgens deze kaders en dat houdt dus ook in dat de overblijfkrachten een Verklaring Omtrent Gedrag hebben.